Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Uw privacy moet worden gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat:

 • Zorgvuldig wordt om gegaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Enkel uw behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. De wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) is van toepassing.

Gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleneinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik tijdens waarneming, bij afwezigheid van uw behandelend therapeut;
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens worden voor gebruikt geanonimiseerd);
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat door therapeut of administrateur een factuur kan worden opgesteld.

Als, vanwege een andere reden gebruik gemaakt moet worden van uw gegevens, dan zal u eerst worden geïnformeerd en expliciet uw toestemming worden gevraagd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘orthomoleculair consult’;
 • de kosten van het consult.